Navigácia

Obsah

 

                                                                      2 % z Dane

Aká legislatíva usmerňuje prijímanie 2%? 
Zákon o dani z príjmu č. 595/2003 Z. z v znení noviel v §50 presne opisuje všetky práva a povinnosti prijímateľa, aj daňovníka, ktorý 2% poukazuje.
Čo musím urobiť, aby som bol prijímateľom?
Ak sa organizácia chce stať prijímateľom v istom roku, tak rok predtým sa musí registrovať do zoznamu prijímateľov u notára. Registračné obdobie je každý rok od 1.9. do 15.12. Ak organizácia chce byť prijímateľom každý rok, tak každý rok musí túto registráciu absolvovať.
Kto môže byť prijímateľom?
a) občianske združenie,137)
b) nadácia,138)
c) neinvestičný fond,139)
d) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,140)
e) účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti,141)
f) organizácia s medzinárodným prvkom,142)
g) Slovenský Červený kríž,
h) subjekty výskumu a vývoja,142a)
i) Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy.
_____________
137) Zákon č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
138) Zákon č. 34/2002 Z. z.
139) Zákon č. 147/1997 Z. z.
140) Zákon č. 213/1997 Z. z. v znení zákona č. 35/2002 Z. z.
141) § 6 ods. 1 písm. h) a k) zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.
142) Zákon č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike v znení zákona č. 157/1989 Zb.
142a) § 7 písm. a) a b) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
a) ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
b) podpora a rozvoj telesnej kultúry,
c) poskytovanie sociálnej pomoci,
d) zachovanie kultúrnych hodnôt,                                                                                                                                    e) podpora vzdelávania,                                                                           
f) ochrana ľudských práv,
g) ochrana a tvorba životného prostredia,
h) veda a výskum,
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnost
i.

Aké má prijímateľ povinnosti v priebehu roka?
Ak organizácia má z príjmu 2% vyššiu čiastku ako 3 320 eura, je povinný do 16 mesiacov odo dňa zverejnenia ročného prehľadu prijímateľov zverejniť presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu v Obchodnom vestníku. T.j. ak sa organizácia registrovala do zoznamu prijímateľov v roku 2011 a v roku 2012 prijala nad 3 320 €, tak do 16 mesiacov odo dňa zverejnenia ročného prehľadu prijímateľov (na stránkach Finančnej správy) musí zverejniť v Obchodnom vestníku na aký účel prijaté prostriedky minula. UPOZORŇUJEME, že do tohto termínu musí byť špecifikácia už zverejnená a nie len zaslaná na zverejnenie! Preto odporúčame špecifikáciu na zverejnenie zaslať do redakcie Obchodného vestníka s viac dňovým časovým predstihom! Upozorňujeme aj na skutočnosť, že tento termín nemusí každoročne vychádzať na 31.5. nakoľko Finančná správa nie je povinná ročný prehľad prijímateľov zverejňovať k 31.12.

Prijímateľ, ktorý mal z 2% príjem vyšší ako 33 000 eur, je povinný najneskôr do 30 dní od prijatia tejto sumy zriadiť osobitný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorom vedie len prijatie a čerpanie podielu zaplatenej dane (2%), pričom finančné prostriedky zodpovedajúce podielu zaplatenej dane prijaté v príslušnom kalendárnom roku pred uvedeným obdobím znížené o použité sumy prijímateľ prevedie na tento účet do 30 dní od povinnosti jeho zriadenia. Číslo osobitného účtu je prijímateľ povinný nahlásiť notárovi každoročne na účely osvedčenia pri preukazovaní a od založenia tohto účtu bude pre účel 2% používať len tento účet.

Čo sa stane, ak organizácia nesplní niektorú podmienku pre prijímanie 2%?
Notárska komora SR takúto organizácia nezaradí do zoznamu prijímateľov. V prípade, že organizácia sa rozhodne u notára registrovať do zoznamu prijímateľov aj napriek skutočnosti, že nespĺňa zákonom požadované kritéria, komora takúto registráciu zruší a organizáciu zo zoznamu vyradí podľa vyššie uvedeného zákona. 

Ako postupovať, ak organizácia bola zo zoznamu vyradená aj napriek tomu, že všetky svoje povinnosti splnila?
Je potrebné kontaktovať Notársku komoru SR s číslom Obchodného vestníka (OV) a s číslom špecifikácie (Š) pod ktorými došlo k zverejneniu použitia prijatých prostriedkov. Zverejnenie musí obsahovať presné identifikačné údaje organizácie, rok registrácie a rok príjmu 2% a presnú špecifikáciu na aký účel boli financie použité.

Treba dodatočné zverejnenie v Obchodnom vestníku vykonať aj v prípade, že sa na túto povinnosť pozabudlo?
Odporúča sa. Zverejnenie je jediná možnosť, ako transparentne informovať darcov, ktorí 2% organizácii poskytli, že na aký účel boli financie v predchádzajúcich rokoch použité. 

Dá sa proti rozhodnutiu Notárskej komory o vyradení organizácie odvolať?
Nie. Zákon nepozná takúto možnosť a nepripúšťa možnosť prijímania 2%, ak si organizácia nesplnila zákonom dané povinnosti.